+40372913240

Servicii

Documentatii de mediu

Suntem o firma cu experienta autorizata de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu precum:

 • Memorii tehnice de activitate in vederea obtinerii acordului de mediu;
 • Studii de evaluare a impactului in vederea obtinerii acordului de mediu;
 • Bilanturi nivel I si II si Rapoarte la Bilant de mediu;
 • Evaluarea riscului pentru obtinerea autorizatiei de mediu;
 • Intocmirea Programului de conformare, parte integranta din autorizatia de mediu;
 • Planuri de refacere a mediului pentru activitatiile industriale in concordanta cu legislatia actuala (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protectiei mediului, etc.);
 • Intocmirea Fisei de prezentare si a declaratiei necesara emiterii autorizatiei de mediu;
 • Evidentierea gradului actual de poluare pentru toti factorii de mediu (sol, apa, aer, vegetatie, zgomote si vibratii, social), prin lucrari si studii de ingineria mediului, in ariile solicitate de beneficiar, in scopul diminuarii factorilor poluanti; consilierea beneficiarului privind responsabilitatile legate de calitatea factorilor de mediu;
 • Gestionarea deseurilor chimice, toxice si periculoase, solutii de eliminare a deseurilor, evaluare si solutii de reconstructie ecologica a terenurilor contaminate cu deseuri, etc;
 • Sustinerea proiectelor si documentatiilor la Agentiile de Mediu din zona lucrarii;
 • Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
 • Elaborare rapoarte de mediu;
 • Elaborare documentatii pentru evaluare adecvata ;
 • Studii de evaluarea impactului;
 • Evaluare raport de amplasament;
 • Elaborare studii privind pierderile tehnologice la SDC si depozite;
 • Elaborare fise de caracterizare deseuri si incadrare codificare conform Legii 211/15.

Documentații pentru Autorizații de Mediu (Fişă de prezentare şi declaraţie), Autorizații Integrate de Mediu (Formular de Solicitare și Raport de Amplasament pentru operatorii care intră sub incidența Directivei (IED fostă IPPC);

 • Monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
 • Plan de management de mediu;
 • Plan de urgenţă internă (Seveso);
 • Politica de prevenire a accidentelor majore (Seveso);
 • Raport de amplasament (IPPC/IED);
 • Raport de securitate (Seveso).

Preluăm și desfășurăm pentru clienții noștri toate activitățile necesare derulării RAPIDE și EFICIENTE a procedurilor de EVALUARE IMPACT asupra MEDIULUI. Întocmim toate documentațiile necesare, cum ar fi:

 • Notificare/Memoriu de prezentare;
 • Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu;
 • Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA);
 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM);
 • Campanii de consultare şi dezbatere publică;
 • Campanii de informare publică;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic;
 • Raport de mediu ( Evaluare Strategică de Mediu);
 • Studiu de evaluare adecvată;
 • Studiu de fundamentare privind protecţia mediului (documentatii de urbanism – PUG, PUZ, PATJ, etc);
 • Studiu de zgomot/hărţi de zgomot;
 • Elaborarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale.

GOSPODĂRIREA APELOR – ACTIVITĂȚI DE MEDIU

 • Documentaţii tehnice pentru acord de preluare ape uzate;
 • Documentaţii tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor;
 •  Documentaţii tehnice pentru obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor;
 •  Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 •  Modelarea dispersiei poluanților în bazinul hidrografic;
 •  Evaluarea impactului de mediu asupra corpurilor de apă, conform prevederilor Directivei Cadru Apă;
 • Analiza conformării și încadrării în excepțiile prevăzute de art 4.7 al Directivei Cadru Apă.

De asemeni oferim consultanta de mediu partenerilor nostri pentru a imbunatatii performanta de mediu, pentru a optimiza procesele si a reduce riscurile si impacturile negative asupra mediului.